REGULAMIN PROMOCJI

Sklepu internetowego Bakal

 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Promocja – sprzedaż premiowa organizowana jest pod nazwą „Papierowe słomki gratis” i zwana dalej “Promocją”.
 2. Organizatorem promocji jest firma Atlanta Poland S.A., ul. Załogowa 17, 80-557 Gdańsk, właściciel znaku towarowego i marki Bakal (zwana dalej Organizatorem).
 3. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym Organizatora na stronie www: bakalsklep.pl i trwa do dnia 30.07.2020r. lub do wyczerpania zapasów produktów.
 4. Promocja prowadzona jest na terytorium Polski.
 5. Regulamin ustala zasady Promocji oraz określa prawa i obowiązki uczestników.
 6. Organizator powołuje wewnętrzną Komisję Promocji zwaną dalej „Komisją”. W skład Komisji wejdą trzy osoby reprezentujące Organizatora. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem Promocji. Do jej obowiązków należy w szczególności kontrola prawidłowości przeprowadzenia Promocji oraz rozpatrywanie reklamacji.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w dowolnym momencie bez wskazywania uzasadnienia.
 8. Promocja nie wiąże się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.

 

2 WARUNKI PROMOCJI

 

Z Promocji mogą skorzystać osoby fizyczne oraz osoby prawne (zwane dalej Kupującymi), które w okresie Promocji dokonają każdorazowo łącznego zakupu produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego Organizatora za kwotę równą lub przekraczającą 69 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złoty).

 

3 PRODUKTY PROMOCYJNE

 

 1. Produktami promocyjnymi są zestawy zawierające 10 szt. papierowych słomek o wartości 3,99 zł.
 2. Kupujący uprawnieni są do nabywania zestawu zawierającego 10 szt. Papierowych słomek Bakal na zasadach określonych poniżej.
 3. W okresie Promocji należy dokonać zakupów dowolnych produktów marki Bakal pozostających w ofercie sklepu internetowego Organizatora (bakalsklep.pl).
 4. W przypadku gdy wartość zakupionych produktów będzie równa lub większa niż 69 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych) Kupujący jest uprawniony do otrzymania jednego zestawu zawierającego 10 papierowych słomek w gratisie.
 5. Do zamówienia równego lub przekraczającego wartość 69 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych) Organizator dołączy jeden zestaw zawierający 10 papierowych słomek.
 6. Przekazanie zestawu z papierowymi słomkami odbędzie się za pośrednictwem firmy kurierskiej, łącznie z dokonanym zamówieniem.
 7. Zestaw z papierowymi słomkami nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego będącego konsumentem i dokonania na skutek tego odstąpienia zwrotu zakupionych produktów, zwrotowi ulega również zakupiony w Promocji zestaw ze słomkami. W przypadku braku zwrotu, Organizator pomniejszy wartość zwracanego Kupującemu świadczenia o pełną wartość produktu promocyjnego (3,99 zł).

 

4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI

 

 1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Promocji jest Organizator.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: a) świadczenia usługi Promocji; b) marketingu własnych produktów lub usług administratora danych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji Promocji, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
 7. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Promocji.
 9. Przystąpienie do Promocji oznacza zgodę uczestnika promocji na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji Promocji.
 10. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Promocji.

 

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Promocji na piśmie w czasie trwania Promocji, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty doręczenia produktu promocyjnego.
 2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Atlanta Poland S.A., ul. Załogowa 17, 80-557 Gdańsk.
 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 7 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.
 4. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika z Regulaminem i jego akceptacją w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.bakalsklep.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.
 6. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa.
 7. Wszelkie informacje dostępne w materiałach reklamowych mają charakter informacyjny.

 

6 WIZUALUZACJE POJEDYŃCZEGO ZESTAWU

Regulamin Sklepiku Online Bakal

§1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Bakal, dostępny pod adresem internetowym bakalsklep.pl prowadzony jest przez spółkę ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Załogowej 17, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162799 o kapitale zakładowym: 6.091.904,00 zł, NIP 5830013129, REGON 190297892
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 4. Wszelkie zdjęcia, opisy i znaki towarowe są zastrzeżone i należy otrzymać zgodę Sprzedawcy na ich wykorzystanie.

§2

Definicje

 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sprzedawca – ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Załogowej 17, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162799 o kapitale zakładowym: 6.091.904,00 zł, NIP 5830013129, REGON   190297892
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która ko
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.bakalsklep.pl
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt – dostępny w Sklepie produkt spożywczy, w szczególności bakalie, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§3

Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: Atlanta Poland S.A. ul. Załogowa 17, 80-557 Gdańsk

Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@bakalsklep.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: +48 58 522 06 00

Numer fax Sprzedawcy +48 58 522 05 64

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy

78 1020 1462 0000 7102 0270 4518

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00-16.00

§4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Koszt wysyłki (dostawy) Produktu ponosi Klient, zgodnie z wysokością przedstawioną Klientowi w trakcie składania Zamówienia. Wysokość kosztów uzależniona jest od wybranego sposobu dostawy i metody płatności.
 6. Sprzedawca ma prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów, jak również do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, których zasady zostaną przedstawione na stronie internetowej w sposób jasny i zrozumiały.

§6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka kurierska
 3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Wronia 28, 87-800 Włocławek
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 5. Płatność poprzez Przelewy24
 6. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie …. dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 9. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 10. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 11. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 12. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 13. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 14. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru osobistego przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 15. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 16. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 17. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 18. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§10

Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku zawartości przesyłki realizowanej transportem kurierskim konieczne jest spisanie protokołu szkody kurierskiej. Kurier powinien posiadać odpowiedni wzór protokołu. Najlepiej dokonać tego w momencie odbierania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości przesyłki po odjechaniu kuriera, należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku zawartości przesyłki realizowanej za pośrednictwem Poczty Polskiej należy postępować zgodne z procedurami Poczty Polskiej.

§11

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie do pobrania
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 6. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadku, gdy towary ze względu na swój charakter (np. towary wielkogabarytowe) nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu towaru będą zależały od cennika przewoźnika świadczącego usługę transportową.
 14. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 15. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 16. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 17. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 18. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 19. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§12

Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkty wolne od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Produktu z Umową, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania Produktu.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 6. W ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać reklamowane Produkty na adres Sprzedawcy podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W  razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Konsument ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają np. stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Konsument może również zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach.

§14

Dane osobowe w Sklepie internetowym 

 1. Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie: http://atlantapoland.com.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§15

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Klient nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez kliknięcie w link „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta .
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w nazwach
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach